2008/277/ES: Odločba Komisije z dne 26. marca 2008 o spremembi odločbe 2001/405/ES zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka Skupnosti za okolje izdelkom iz tissue papirja (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1222) (Besedilo velja za EGP)