SKRIFTLIG FRÅGA E-3909/02 från Caroline Lucas (Verts/ALE) till kommissionen. GATS.