Rättelse till Europeiska burån för luftfartssäkerhet — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2005 ( EUT C 266, 31.10.2006 )