Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 44/2004 av den 23 april 2004 om ändring av bilaga XVIII (Hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsrätt, samt lika behandling för kvinnor och män) till EES-avtalet