Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 44/2004 z 23. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVIII (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovné právo a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami) k Dohode o EHP