Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 44/2004 от 23 април 2004 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП$