Komisijos komunikatas Europos parlamentui pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos parlamento ir Tarybos reglamentą dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“)