Υπόθεση C-458/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale di Trento (Ιταλία) στις 11 Οκτωβρίου 2012 — Lorenzo Amatori κ.λπ. κατά Telecom Ιταλία SpA, Shared Service Center Srl