Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/105 av den 28 januari 2021 om förlängning av den åtgärd som Miljøstyrelsen i Danmark vidtagit för att i enlighet med artikel 55.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 tillåta tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukten Biobor JF [delgivet med nr C(2021) 375] (Endast den danska texten är giltig)