Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 2002 m. spalio 3 d. nustatantis sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms