ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно изпълнението и напредъка на инициативата „Единно европейско небе“ за периода 2012—2014 г. (текст от значение за ЕИП)$