Kommissionens beslut av den 31 mars 2006 om vissa skyddsåtgärder i samband med misstanke om högpatogen aviär influensa i Schweiz [delgivet med nr K(2006) 1107] (Text av betydelse för EES) (2006/265/EG)