SKRIFTLIG FRÅGA P-2248/03 från Caroline Lucas (Verts/ALE) till kommissionen. Nanoteknik.