Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση του άρθρου 1 της απόφασης 1999/80/EΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 1999