Domstolens dom (andra avdelningen) den 16 december 2004 i mål C-293/03 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de travail de Bruxelles) Gregorio My mot Office national des pensions (ONP) (Tjänstemän – Överföring av pensionsrättigheter – Artikel 11 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Förtida ålderspension – Beaktande av yrkesverksam tid vid Europeiska gemenskaperna – Artikel 10 EG)