2000/162/EG: Kommissionens beslut av den 14 februari 2000 om ändring av rådets beslut 79/542/EEG om upprättande av en förteckning över de tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av nötkreatur, svin, hästdjur, får och getter, färskt kött och köttprodukter [delgivet med nr K(2000) 287] (Text av betydelse för EES)