/* */

SKRIFTLIG FRÅGA E-0092/03 från Mihail Papayannakis (GUE/NGL) till kommissionen. Program för bedömning av jordbävningshotade byggnader.