SKRIFTLIG FRÅGA P-3674/00 från Herman Schmid (GUE/NGL) till kommissionen. Offentlighet i Artikel 133-kommitténs arbete.