Mål C-65/05: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 26 oktober 2006 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Artiklarna 28 EG och 30 EG – Fri rörlighet för varor – Artikel 43 EG – Etableringsfrihet – Artikel 49 EG – Frihet att tillhandahålla tjänster – Förbud mot att uppställa och driva elektriska, elektromekaniska och elektroniska spel vid äventyr av påföljd eller administrativa sanktionsåtgärder – Direktiv 98/34/EG – Tekniska standarder och föreskrifter – Nationella bestämmelser som skall tillämpas på elektriska, elektromekaniska och elektroniska spel)