Domstolens dom den 14 december 2000. # Masterfoods Ltd mot HB Ice Cream Ltd. # Begäran om förhandsavgörande: Supreme Court - Irland. # Konkurrens - Artiklarna 85 och 86 i EG-fördraget (nu artiklarna 81 EG och 82 EG) - Parallella förfaranden inför nationella domstolar och gemenskapsdomstolarna. # Mål C-344/98. Masterfoods och HB TITJUR