Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 35/2000 av den 31 mars 2000 om ändring av protokoll nr 47 till EES-avtalet om avskaffande av tekniska handelshinder för vin