SKRIFTLIG FRÅGA E-1501/00 från Ilka Schröder (Verts/ALE) till kommissionen. Sociala normer, arbetstagares rättigheter och miljöklausuler inom världshandeln.