Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om inrättandet av en andra fas av programmet för stimulans, utbildning, utbyte och samarbete mellan myndigheter med ansvar för brottsbekämpning i Europeiska unionens medlemsstater (Oisin II) (KOM(2000) 828 — C5-0755/2000 — 2000/0340(CNS))