Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2570/2001 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα στη διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 2002