Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av åtgärder för att trygga oljeförsörjningen (KOM(2002) 488 — C5-0448/2002 — 2002/0219(COD))