PROPCELEX 2001/248/EG: Rådets beslut av den 19 mars 2001 om ingående av ramavtalet för handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan - Ramavtal om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan - Gemensamma förklaringar - Gemensam tolkningsförklaring om artikel 23 - Information om tidpunkten för ikraftträdandet av ramavtalet för handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan