2000/522/EG: Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 om ändring av beslut 97/634/EG om godtagande av åtaganden som gjorts i samband med antidumpnings- och antisubventionsförfarandena rörande import av odlad atlantlax med ursprung i Norge [delgivet med nr K(2000) 2299]