/* */

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 96/92/EG och 98/30/EG om gemensamma regler för de inre marknaderna för el och naturgas (KOM(2001) 125 slutlig - 2001/0077(COD)) (Text av betydelse för EES) PROPCELEX