Förstainstansrättens beslut av den 25 november 2003 i mål T-85/01: IAMA Consulting Srl mot Europeiska gemenskapernas kommission (Programmet Esprit – Verksamheter inom området för teknisk forskning och utveckling – Gemenskapsfinansiering – Ersättningsgilla belopp – Skiljedomsklausul – Talan om ogiltigförklaring – Upptagande till sakprövning – Genkäromål – Förstainstansrättens behörighet)