2003/717/EG: Rådets beslut av den 2 oktober 2003 om utnämning av en suppleant i Regionkommittén