2006/705/EG: Kommissionens beslut av den 20 oktober 2006 om godkännande av det program för förebyggande vaccination mot aviär influensa av subtyp H5 i vissa anläggningar i Nordrhein-Westfalen som Tyskland lagt fram i enlighet med rådets direktiv 2005/94/EG [delgivet med nr K(2006) 4906]