Förstainstansrättens dom av den 3 oktober 2002 i mål T-6/02: Michael Gerhard Franz Platte mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän – Tillsättning – Placering i lönegrad – Artikel 31.2 i tjänsteföreskrifterna)