Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets beslut om översyn av bilaga I till beslut nr 1336/97/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät (framlagt av kommissionen enligt artikel 250.2 i EG-fördraget)