2001/195/EG: Kommissionens beslut av den 5 mars 2001 om förlängning för femte gången av beslut 1999/815/EG om åtgärder för att förbjuda utsläppandet på marknaden av leksaker och barnavårdsartiklar som är avsedda att stoppas i munnen av barn under tre års ålder, tillverkade i mjuk PVC-plast som innehåller vissa ftalater (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 501]