/* */

Förstainstansrättens dom av den 3 februari 2000 i mål T-60/99: Malcolm Townsend mot Europeiska gemenskapernas kommission ("Tjänstemän — Gemensamma sjukförsäkringssystemet — Försäkring av make")