Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om en utvidgning av friheten att tillhandahålla tjänster över gränserna till att även omfatta tredjelandsmedborgare som har etablerat sig inom gemenskapen (KOM(1999) 3 — C5-0050/2000 - 1999/0013(CNS))