2005/165/EG: Rådets beslut av den 17 februari 2005 om utnämning av två belgiska ordinarie ledamöter och en belgisk suppleant i Regionkommittén