2005/165/ES: Rozhodnutie Rady zo 17. februára 2005, ktorým sa menujú dvaja belgickí členovia a jeden belgický náhradník Výboru regiónov