Förstainstansrättens beslut av den 19 oktober 2001 i mål T-121/01: Laurent Piau mot Europeiska gemenskapernas kommission (Passivitetstalan — Underrättelse enligt artikel 6 i förordning nr 2842/98 — Ställningstagande som medför att passiviteten upphör — Anledning saknas att döma i saken)