Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 162/2004 av den 3 december 2004 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet