Komission asetus (EY) N:o 1871/2000, annettu 1 päivänä syyskuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta