Rådets yttrande av den 27 november 2000 om Finlands uppdaterade stabilitetsprogram för perioden 2000-2004 (2000/C 374/03)