/* */

Förstainstansrättens dom av den 29 november 2000 i mål T-213/97: Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) m.fl. mot Europeiska unionens råd (Dumpning — Rådets underlåtenhet att anta slutgiltiga tullar — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt mot vilken talan kan väckas — Skadeståndstalan)