Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av ett direktiv om vidareutnyttjande och kommersialisering av information från den offentliga sektorn