Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 90/2002 av den 25 juni 2002 om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet