Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 74/2016 av den 29 april 2016 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) och bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2017/2024]