Domstolens dom (femte avdelningen) av den 16 november 2000 i mål C-286/98 P: Stora Kopparbergs Bergslags AB mot Europeiska gemenskapernas kommission (Överklagande — Konkurrens — Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) — Böter — Motivering — Ansvar för rättsstridigt beteende)