Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om fastställandet av gemensamma bestämmelser på luftfartsområdet och inrättandet av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (KOM(2000) 595 — C5-0663/2000 — 2000/0246(COD))