2002/412/EG,EKSG,Euratom: Beslut nr 1/2002 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan av den 29 januari 2002 om upphävande och ersättning av beslut nr 2/96 av associeringsrådet av den 6 november 1996 om antagande av nödvändiga regler för genomförandet av konkurrensbestämmelserna i artikel 62.1 i, 62.1 ii och 62.2 i Europaavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Ungern, å andra sidan, samt av tillämpningsreglerna till artikel 8.1 i, 8.1 ii och 8.2 i protokoll nr 2, om produkter som omfattas av EKSG-fördraget, till samma avtal