80/1176/EEG, Euratom, EKSG: Budgetförordning av den 16 december 1980 om ändring av budgetförordningen av den 21 december 1977 avseende användningen av ecu i Europeiska gemenskapernas allmänna budget